Tag: tailoring

tailoring for ladies

Tailoring for ladies

Tailoring for ladies tailoring for ladies  అని మనలో చాలా మందికి ఒక అపోహ, అసలు ఇందులో నిజమెంత ? మనిషి ఒక్క basic నీడ్స్ గురించి చెప్పుకుంటే, మనిషి  జీవించడానికి కావాల్సింది మూడే మూడు.ఏదో హిందీ సినిమా లో…